شرق شناسی

فتـــوایی تاریـــخی

فتوای تاریخی رئیس هیئت علمای سودان مبنی بر حقّانیت تشیّعپروفسور محمّد عثمان صالح، رئیس هیئت علمای «سودان»، با صدور فتوایی، با تأکید بر ...

بیشتر بخوانید »

سرنوشت حکومت عثمانی

امپراطوری عظیم عثمانی چگونه «فروپاشید»؟ چه کانون های متنفذی این فروپاشی بزرگ را هدایت می کردند؟ نقش یهودیان مخفی و انگلستان در این میان چه ...

بیشتر بخوانید »