غرب شناسی

وقتی پیامبران غرب دروغ می گویند

نیون - پیامبران دروغین

* آیا واقعا قانون جاذبه را نیوتون کشف کرد؟!* آیا کشفیاتی که به گالیله نسبت میدهند واقعا مال اوست؟! اروپا یا در واقع تمدن غرب پس از انهدام روم بوسیله اقوام وحشی غرب اروپا چون گوتها و وانداها و وایگینگ ها و یونانی ها، به چنان سقوط علمی دچار شدند که …

بیشتر بخوانید »